Hållbar Arbetsmiljö

Förebygga - Stödja - Följa upp

Hälsoförebyggande analys med preventiva åtgärder

HumAbility har utvecklat en metod för hälsoförebyggande analyser och tidiga insatser. Syftet är att över tid säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö. Vi ser risker med de höga krav på effektivitet som finns på de flesta arbetsplatser och att det görs kontinuerliga förändringar. Många verksamheter är mycket ”trimmade” och därmed lätt sårbara.

Sjukfrånvaron resulterar snabbt i problem inom verksamheten och kollegor överbelastas. Det medför att många lever med en kontinuerlig risk att få en försämrad hälsa, ökad stress, sjukskrivning, utbrändhet och andra negativa hälsoaspekter. Särskilt om den psykosociala arbetsmiljön inte kontinuerligt följs upp!

Så fungerar vår metod

Metoden bygger på tre delar, Hälsoenkät, Hälsoindex samt individuella samtal. 

Hälsoenkäten
 skickas ut till medarbetarna som fyller i enkäten digitalt genom en inloggning och en unik sekretessäkrad kod. Svaren resulterar i ett summerat individuellt hälsovärde. Om hälsovärdet indikerar att det finns en begynnande eller långt skriden psykosocial ohälsa blir medarbetaren kontaktad av en av HumAbilitys terapeuter. Medarbetaren erbjuds professionella samtal med inriktning att fånga upp ohälsan innan det går för långt och blir dyrbart, både ekonomiskt och emotionellt.

Hälsoindex är den del i metoden som ger er en tydlig överblick av hälsan i verksamheten. Genom att göra regelbundna mätningar kan ni tidigt fånga upp negativa tendenser och minimera risken för begynnande, eller för långt skriden psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Hälsoindex ska inte förväxlas med medarbetarundersökningar.

Individuella samtal 
Medarbetare med högt hälsovärde erbjuds professionella samtal med inriktning att fånga upp ohälsan innan det går för långt och blir dyrbart, både ekonomiskt och emotionellt.

Alla är vinnare på en god hälsa i verksamheten, arbetsgivaren, chefen OCH medarbetaren.

Vår metod är lönsam

Vi vill att verksamheter ska ha en kontinuerlig uppsikt på tendenser till ohälsa och att förebyggande insatser sätts in snabbt när risken finns för ohälsa och eventuella kostnader är låga.

Vi vill att det ska bli lika naturligt att ha kontroll på den egna psykosociala hälsan som den fysiska hälsan. Ingen tycker det är onaturligt att kontinuerligt ta blodtryck, blodprov eller prover i en förebyggande hälsovård. Ansvaret för den psykosociala hälsan är i synnerhet aktuellt nu efter lång tids pandemi samt ökande stress och press.

Hur mycket betalar du för er sjukfrånvaro?
En högst relevant fråga om du är chef eller arbetsgivare, ändå har så få kontroll på det.

Genom 5 enkla steg kan du lätt räkna på din egen verksamhet;

Personalekonomiskt räknexempel:

1. Antal anställda (25) och den genomsnittliga månadslönen på din avdelning eller ditt företag (35 000 kr).

2. Den procentuella korta sjukfrånvaron (dag 2-14) är 4%.

3. Antal arbetsdagar på 12 månader motsvarar procenten om 1 procent = 2 arbetsdagar/anställd? 4 % x 2 dagar ≈ 8 dagar

4. Sjukkostnad/dag/anställd = genomsnittliga månadslön (35000) x 10 % = 3 500 kr

5. Total sjukfrånvarokostnad:

Sjukkostnad/dag/anställd x antal anställda x antal sjukdagar

3 500 kr/sjukdag (dag 2-14) x 25 anställda x 10 dagar = 875 000 kr per år!

Vill du få mer koll kan HumAbility hjälpa dig!

Kontakta oss på info@humability.se eller via 08-730
05 50

Läs mer minimera

Så fungerar vår hälsoenkät

  1. Verksamheten tecknar avtal med HumAbility om HumAbilitymetoden.

  2. Medarbetaren fyller i hälsoenkäten vilket går på några minuter och kan göras närhelst det passar medarbetaren.

  3. HumAbilitys Case Manager får en notis i vårt system att en enkät är ifylld och kan snabbt bedöma om personen ligger i en riskzon för att utveckla psykosocial ohälsa.

  4. Case Managern kontaktar personen och erbjuder samtal eller rådgivning med en av HumAbilitys psykoterapeuter eller hälsocoacher för att minska risken att den psykosociala ohälsan förvärras och ytterst leder till en långvarig sjukskrivning.

Låt oss berätta mer