Verksamhetsutveckling

Omtanke – Processutveckling – Omställning - Digitalisering

Snabb förändring i samhället

Under vårt område verksamhet och organisation beskriver vi de tjänster HumAbility arbetar med inom Digitalisering, Ledningssystem, Organisationsutveckling, Processutveckling, Verksamhetsutveckling och Verksamhetsstyrning.

I den snabba förändring som sker i hela samhället är den strukturella omvandlingen mot digitalisering mycket snabb och den har ytterligare påskyndats genom pandemin. I snabb takt utvecklas E-handeln, E-tjänster och E-förvaltning och vi har blivit vana vid att mycket mer kommunicera via digitala kanaler oavsett det gäller produkter eller tjänster. Likaså har den interna kommunikationen i verksamheterna förändrats. Vi kommer inte att gå tillbaka till hur det var innan pandemin mer än möjligen i viss begränsad omfattning.

Stark påverkan på medarbetarna

Med vår metod, HumAbilitymetoden, vill vi åstadkomma att verksamheter får en kontinuerlig uppsikt på tendenser till ohälsa och att förebyggande insatser sätts in snabbt när risken finns.