Arbetslivsinriktad rehabilitering

HumAbility erbjuder enskilda tjänster eller skräddarsydda lösningar inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen syftar till att öka medarbetarens arbetsförmåga och genom tidiga insatser snabbt få tillbaka medarbetaren i arbete eller annan långsiktig lösning.

Med vår specialistkompetens inom rehabilitering blir vi en strategisk HR-partner i företagets rehabiliteringsarbete och ger ett komplett stöd till såväl företaget som den enskilda medarbetaren under hela rehabiliteringsprocessen. Våra rehabledare samordnar och driver rehabiliteringsärenden från start till slut.

Rehabiliteringsprogram
HumAbility erbjuder rehabiliteringsprogram som utgår från den enskilda individens behov.

Rehabiliteringsplanering
Rehabledaren intervjuar chefen och medarbetaren samt begär in aktuella sjukintyg. Rehabledaren kartlägger ärendet och gör en bedömning kring vilka åtgärder som behöver genomföras för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång. Därefter upprättar rehabledaren ett förslag till rehabiliteringsplanering, där bedömning och åtgärder specificeras. Målsättningen är att rehabiliteringsplaneringen skall vara klar efter fyra veckor från start.  

Samordning av hela rehabiliteringsprocessen
Efter en rehabiliteringsplanering kan kunden anlita rehabledaren för en fortsatt samordning av hela rehabiliteringsprocessen. Rehabledaren gör detta i samverkan med arbetsgivare, medarbetare, sjukskrivande läkare, etc. Rehabledare sammankallar till och genomför rehabiliteringsmöten. För att ge bästa resultat samordnar rehabledaren ärendet tills dess att medarbetaren är helt arbetsför alternativt en annan långsiktig lösning hittats.

Förebyggande rehabiliteringsprogram
Forskning och erfarenhet visar på att det är av största vikt att tidigt komma igång med rehabilitering därför erbjuder HumAbility även förebyggande rehabsamtal. Förebyggande rehabsamtal är lämpligt att använda när en medarbetare uppvisar symtom på ohälsa eller riskerar att bli sjukskriven.

Tystnadsplikt/sekretess
HumAbility ansvarar för att behandling och vård utförs i enlighet med gällande lagstiftning såsom hälso- och sjukvårdslagen, reglerna om tystnadsplikt i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientjournallagen m.m. samt i övrigt gällande förordningar och föreskrifter.