Arbetslivsinriktad rehabilitering

HumAbility erbjuder enskilda tjänster och skräddarsydda lösningar inom området Arbetslivsinriktad rehabilitering. Få komplett stöd under hela rehabiliteringsprocessen. Vi samordnar och driver från start till slut.

Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder enskilda tjänster och skräddarsydda lösningar inom området Arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringen syftar till att öka medarbetarens arbetsförmåga, och genom tidiga insatser snabbt få tillbaka medarbetaren i arbete eller annan långsiktig lösning.

Vi har den specialistkompetens som krävs för att bli en strategisk HR-partner i företagets rehabiliteringsarbete och kan ge ett komplett stöd till företaget och den enskilde under hela rehabiliteringsprocessen. Våra rehabledare samordnar och driver rehabiliteringsärenden från start till slut.

Vi erbjuder individuella rehabiliteringsprogram utifrån den enskilde individens behov.

Arbetslivsinriktad rehabilitering - så går det till

  1. Vår rehabledare intervjuar berörd chef och medarbetare, och begär in aktuella sjukintyg.
  2. Rehabledaren kartlägger ärendet och bedömer lämpliga åtgärder för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång.
  3. Rehabledaren kommer med ett förslag till rehabiliteringsplanering där bedömning och åtgärder specificeras. Målet är att planeringen skall vara klar fyra veckor från start.

Samordning under hela rehabiliteringsprocessen

Efter rehabiliteringsplaneringen kan rehabledaren anlitas för samordning av den fortsatta rehabiliteringsprocessen. Rehabledaren gör detta i samverkan med arbetsgivare, medarbetare, sjukskrivande läkare m.fl, samt kallar till rehabiliteringsmöten.

För bästa resultat samordnar rehabledaren arbetet fram till att medarbetaren är helt arbetsför, eller till att en annan långsiktig lösning hittats.

Förebyggande rehabiliteringsprogram

Forskning och erfarenhet visar att det är mycket viktigt att komma igång med rehabilitering tidigt. Vi erbjuder därför även förebyggande rehabsamtal. De bör ske så snart en medarbetare uppvisar symtom på ohälsa eller riskerar att bli sjukskriven.

Tystnadsplikt och sekretess

HumAbility ansvarar för att behandling och vård utförs enligt gällande lagstiftning som Hälso- och sjukvårdslagen, reglerna om tystnadsplikt i Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, och Patientjournallagen samt i övrigt gällande förordningar och föreskrifter.

Läs mer om: