Verskamhetsutveckling & verksamhetsstyrning

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling är ett vitt begrepp som kan innehålla många olika aspekter. HumAbilitys verksamhetsutvecklare har en bred och djup kompetens inom olika områden och förmåga till helhetssyn. Verksamhetsutveckling är ett naturligt inslag i verksamheten. Den bör ske metodiskt och med ett cykliskt tänkande. (Analys – Planering – Genomförande – Uppföljning/granskning av effekten.) I näringslivet drivs den ofta av konkurrens och lönsamhetsmotiv medan inom den offentliga sektorn är det mer årscyklisk och kombinerat med en årsbudget.

Helhetssynen är en viktig utgångspunkt då utveckling inom ett område ofta får effekter inom andra områden. Många av de områden som idag berörs tar sin utgångspunkt i strävan efter ökad kundnytta och effektivisering. Det gäller att i helhetssynen även beakta konsekvenser för medarbetarna. Kanske leder det till ett förändrat innehåll i arbetsuppgifterna och behov av kompetensutveckling eller till omställning. Större förändringar bör ske som projekt med en genomtänkt projektmetodik.

Verksamhetsstyrning och styrmodeller

Verksamhetsstyrningen har ur ett ledningsperspektiv blivit successivt allt mer komplext. I ett historiskt perspektiv har det funnits många olika ”styrmodeller” men verksamhetsstyrningen har successivt byggts på med allt fler perspektiv. Först styrning av ekonomi, därefter kundfokus, medarbetarfokus, yttre miljö och livscykelfokus och som femte perspektiv processtyrning. När professorerna Robert S. Kaplan och David P Norton på 1990-talet lanserade modellen med ”Balancerad styrning” och ”Balanced scorecards” var det många som tog fasta på att sträva efter de i modellen tydliga sambanden mellan perspektiven och ”balansen”. Deras utgångspunkt var att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet. I många verksamheter är det dock fortfarande så att det ekonomiska styrperspektivet (finansiella) väger tyngst och att många har svårt att få till och upprätthålla de olika sambanden. Många chefer har stora svårigheter att få till den flerdimensionella fokuseringen i sitt ledningsarbete.

Oavsett modell för styrning så handlar det ytterst om att styra mot mål – Målstyrning och att för chefer säkerställa att det finns ett intresse och engagemang bland medarbetarna för de mål som sätts upp och för vad verksamheten uppnår.

Många verksamheter både i näringslivet och inom den offentliga sektorn har också att ta hänsyn till olika ledningssystem. I HumAbility är ett av våra ”mantran” att ” INTEGRERA ledningssystem och styrsystem” till ett sammanhållet system.