Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Finansiering via Försäkringskassan

Försäkringskassan ersätter kunden för halva kostnaden av flertalet tjänster hos HumAbility.

Få ersättning för halva kostnaden

HumAbility är sedan december 2020 av Försäkringskassan godkänd anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Försäkringskassan ersätter kunden för halva kostnaden av flertalet tjänster hos HumAbility. Detta gäller såväl preventiva insatser för medarbetare som är i riskzon, som för rehabilitering.

Vårt samarbete med Försäkringskassan bygger på gällande regelverk: 

  • Försäkringskassan betalar ett bidrag för halva det belopp som har betalats av arbetsgivaren till anordnaren för en insats i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. 
  • Bidraget lämnas med högst 10 000 kr per arbetstagare och kalenderår. Bidrag lämnas med högst totalt 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår. 
  • Avtalet omfattar alla samtal som våra terapeuter håller, förebyggande samtal, rehabilitering, terapi och kris och trauma. 
  • HumAbility sammanställer ett underlag till uppdragsgivaren där gjorda insatser och fakturerat belopp redovisas. Utifrån detta lämnar sedan uppdragsgivaren en redovisning till Försäkringskassan (på en annan blankett), men hänvisar till HumAbilitys underlag. Godkänt belopp betalas därefter från Försäkringskassan till uppdragsgivaren. HumAbility har inget ansvar för om Försäkringskassan av något skäl nekar utbetalning.

Mer om regelverket för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Insatserna regleras i Förordning (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete. Några av de viktigaste paragraferna är:

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till arbetsgivare för delar av dennes kostnader för tjänster som en anordnare av företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens har utfört i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sådana insatser består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses inte medicinsk eller annan behandling. Förordning (2018:95).

2 §   Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall respektive att vid sjukfall öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom att stödja arbetsgivare att vidta tidiga och anpassade åtgärder.