Humabilitys proaktiva program för god psykosocial arbetsmiljö

HumAbilitys Proaktiva hälsoprogram för god psykosocial arbetsmiljö är en effektiv väg för arbetsgivare att minska den psykosocialt betingade sjukfrånvaron. Programmet består av tre delar och blir snabbt lönsamt för deltagande verksamheter. 

Sjukfrånvaro av psykosociala skäl är ett betydande och kostnadsdrivande problem i många verksamheter. Genom att så tidigt som möjligt upptäcka förekomst eller risker för psykosocial ohälsa, kan man snabbt sätta in lämpliga åtgärder.  

HumAbilitys program för god psykosocial arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro har tagits fram av erfarna läkare, psykologer och terapeuter inom yrkesmedicin. Programmet har visat sig fungera mycket väl och ger snabbt minskad sjukfrånvaro och minskade kostnader. Det ger också deltagande individer ökad livskvalitet och arbetsglädje. 

Genom att HumAbility är anordnare hos Försäkringskassan ersätter Försäkringskassan halva samtalskostnaden hos HumAbilitys terapeuter.

HumAbilitys program innehåller följande tre delar, där de två senare kan aktualiseras vid behov.

1. Hälsoenkät med individuella hälsovärden

Hälsoenkäten besvaras av deltagarna digitalt genom inloggning och en sekretessäkrad kod. Svaren resulterar i ett summerat individuellt hälsovärde

Om hälsovärdet indikerar en begynnande eller framskriden psykosocial ohälsa blir medarbetaren direkt kontaktad av en av HumAbilitys terapeuter för individuella samtal. Läs mer om HumAbilitys hälsoenkät här.

2. Individuella samtal vid behov

Medarbetare med högt hälsovärde som är i riskzon för psykosocial ohälsa erbjuds professionella samtal med inriktning på att snabbt fånga upp ohälsan. Oftast räcker det med endast några timmars samtal med KBT-inriktning för att medarbetaren ska komma ur den direkta riskzonen. Därefter sker en bedömning av om medarbetaren är i behov av ytterligare stöd eller inte.

3. Vid behov: terapi eller kris- och traumabehandling

Om det visar sig att medarbetaren behöver ytterligare stöd kan ett tredje steg med terapi eller kris- och traumabehandling ta vid. Det kan exempelvis aktualiseras om man i arbetet utsätts för hot och psykiskt belastande situationer, eller traumatiska situationer med behov av förebyggande och uppföljande insatser.  Läs mer om samtalsstöd och behandling vid kris, stress, utmattning och trauma här.

Vad är bakgrunden till HumAbilitys program för god psykosocial arbetsmiljö?

Bakgrunden till detta program är att HumAbility de senaste åren sett ett ökat behov av professionella insatser mot psykosocialt relaterad sjukfrånvaro.  Vi har sett många exempel på hur arbetsgivare försökt åtgärda problemen utan att lyckas, de man dels saknat sakkunnigt stöd från erfarna terapeuter, läkare och psykologer, dels inte lyckats kartlägga och åtgärda bakomliggande orsaker till ohälsa och sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro, även om den kan tyckas begränsad, kan lätt kan leda till en negativ spiral. Det kan snabbt leda till ytterligare problem genom att övrig personal överbelastas. Många lever också med en kontinuerlig risk att få en försämrad hälsa, ökad stress, sjukskrivning, utbrändhet och andra negativa hälsoaspekter, särskilt om den psykosociala arbetsmiljön inte kontinuerligt följs upp. Höga krav på effektivitet och kontinuerliga förändringar kan öka riskerna ytterligare, inte minst då många verksamheter är mycket trimmade och därmed lätt sårbara.

God psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande insatser

Vår rekommendation är att verksamheter har kontinuerlig uppsikt på tendenser till ohälsa. Förebyggande insatser bör göras snabbt när risken för ohälsa finns – och helst medan kostnaderna för ohälsan ännu är låga.

Idag ses det som en hygienfaktor att arbetsgivare erbjuder sina anställda löpande kontroller av den fysiska hälsan. Detsamma bör gälla psykosocial hälsan, i synnerhet som den kan vara svårare att upptäcka och ofta kan ge betydligt allvarligare och kostsamma effekter för verksamheten. Psykisk ohälsa kan också vara bakomliggande orsak till fysisk ohälsa.  

Läs mer om: