Psykosocial arbetsmiljöutredning och åtgärdsplan

När stress och konflikter tenderar att öka, vilket är vanligt på många arbetsplatser, kan man behöva agera snabbt och resolut för att situationen inte ska eskalera eller bli fastlåst. Inte sällan har det funnits varningstecken länge utan att någon agerat, och ofta behövs det också att någon neutral part utifrån går in och hjälper till. 

Som specialister på att hantera psykosocial stress och dess effekter har HumAbility sett många exempel på hur lätt det kan gå fel, men där man med rätt insatser lyckats vända utvecklingen rätt.  Det kan gälla allvarliga och verksamhetshotande situationer såväl som betydligt lindrigare men ändå störande gnissel.

Ett vanligt scenario vi möter är när krav på ökad effektivitet och snabba förändringar höjt stressnivån i hela verksamheten, hos ledare, team och enskilda. Stress kan göra att chefer tenderar bli mer auktoritära och till minskat engagemang och samarbetsvilja bland medarbetarna. Ökad sjukfrånvaro är ytterligare en påfrestning som ökar risken för konflikter, kränkande situationer och i värre fall mobbningstendenser. Spänningar kan också uppstå när gammalt möter nytt. Agerande och attityder som förr kunde passera tolereras inte på samma sätt idag. 

Orsaker och situationer kan skifta men oavsett i vilket läge vi kommer in, brukar bara det att en utomstående neutral part kommer in upplevas som en lättnad. En viktig del är också att vi snabbt skapar tilltro hos kunden och dess medarbetare om att vi har rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget. 

Detta gör vi i en psykosocial arbetsmiljöutredning

Utifrån hur uppdraget ser ut väljer vi ut den eller de av våra specialister som ska leda respektive delta i uppdraget och presenterar dem för kunden. Vi lägger stor vikt vid att kunden känner att vårt team är väl lämpat för uppdraget. En vanlig arbetsgång när HumAbility gör en arbetsmiljöutredning är att det sker i följande steg. 

Steg 1 – kartläggning 

Intervjuer med berörda medarbetare och chefer. I större uppdrag kan flera medarbetare från HumAbility medverka. Ofta separerar vi intervjuer av medarbetare och berörda chefer.

Parallellt med detta begär vi att få ta del av relevant dokumentation. Det kan vara medarbetarundersökningar, dokumentation kring formellt ansvar och befogenheter, beskrivningar av arbetsuppgifter samt hur verksamheten är organiserad.

Steg 2 – preliminär bedömning av situationen

Vi tar fram en bedömning av vad som inträffat och allvaret i detta, samt görs en första bedömning av alternativa lösningar.

Steg 3 – återrapportering till uppdragsgivare och eventuellt berörda fackliga representanter

I återrapporteringen går vi igenom hur vi uppfattar situationen och allvaret i den, och ger alternativa förslag till lösning.

Steg 4 – skriftlig rapport och information till alla berörda

I det fjärde steget överlämnar vi en skriftlig rapport. I rapporten redogör vi vad som inträffat, förslag till beslut samt ger rekommendationer till handlingsplan för att återupprätta en god arbetsmiljö.

Steg 5 – medverkan i att återupprätta en god arbetsmiljö

Ofta medverkar medarbetare från HumAbility i ett fortsatt utvecklingsarbete. Det kan gälla chefsstöd eller chefscoaching inom rekrytering, personbedömningar, konfliktlösning och teambyggande insatser.

Då vi inom HumAbility har tillgång till en rad olika specialister kan vi i interna team genomföra förtroendeskapande samtal, göra bedömningar av dokumentation samt arbetsrättsliga bedömningar.

Läs mer om: