Ledningsgruppsutveckling

Begreppet Ledningsgrupp har blivit en självklarhet, men många chefer kan inte ge preciserade svar på grundläggande frågor som syfte och mål med ledningsgruppen. Syftar ”ledningsgruppen” primärt till att vara ett forum för utbyte av information eller finns det en överordnad målsättning att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten och bidra till synergier. Oavsett det gäller ett företag eller offentlig verksamhet.

Ledningsgruppsmöten ska ge energi. Det är där du ska möta dina kollegor och få en stark känsla av ”VI”. För att uppnå ett bra ledningsklimat förutsätts lyhördhet för olika synpunkter och olika personligheter. Chefens ansvar för ledningsgruppen är stort.

På ledningsgruppsarbetet är det väsentligt att ha cykliska arbetssätt med PDCA-cykeln som grund. Det cykliska arbetssättet kan omfatta såväl årscykler som korta cykler. Likaså en genomtänkt mötesagenda och mötesprocess. Våra uppdrag utgår ofta från att vara facilitator med inriktning på att effektivisera ledningsgruppens arbete och teamkänsla.

Kontakta oss här för mer information om ledningsgruppsutveckling.