Våra utbildningar

HumAbility har ett brett utbud av både kortare samt längre utbildningar.
 
Utbildningarna uppdateras kontinuerligt för att vara aktuella mot de krav som ställs på chef- och ledarskapet. Värde- och etikfrågor i kombination med långsiktig hållbarhet i en snabbt föränderlig omvärld ligger i särskilt fokus under 2023. Fler än 1000 chefer har gått något av de olika programmen hos HumAbilitys chefsutbildare.
 
I diplomkursen Värdefullt och hållbart ledarskap medverkar professor Tomas Brytting. Han har speciellt intresserat sig för etik- och moralfrågor.
 
Tillsammans med Marie Cederschiöld högskola erbjuder vi även högskoleutbildningar inom Värdebaserat ledarskap.

Individuella ledarskapsutbildningar inkl. executive coaching

HumAbilitys individuella utbildningar i kombination med executive coaching är till för främst chefer som har svårt att få tid att gå traditionella chef- och ledarutbildningar eller där chefsrollen är av känslig natur och behovet av sekretess är sträng.

Utbildningen integreras med executive coaching och chefsutbildaren kan agera i olika roller, träningssituationer och som rådgivare. Programmen löper ofta över en tid på ca sex till nio månader. I programmen ingår ofta minst en ofta flera personanalyser för att chefen ska få en fördjupad självinsikt om egna beteenden, kommunikationsmönster samt även tanke- och värderingsmönster. I programmen kan även ingå e-lektioner med olika ledarteman där chefens styrkor och förbättringsområden speglas.

Kontakta oss för mer information.

Kundanpassade
utbildningar

I HumAbilitys kundanpassade utbildningar utgår vi från målgruppen och verksamheten som ska utbildas.

Vi tar hänsyn till verksamheten och olika chefs-/ledaruppdrag som för verkställande direktör/förvaltningschefer, mellanchefer och första linjens chefer. 

Kurserna kan ges såväl i kurslokal som på distans eller i formatet ”blended learning”.

I ”blended learning” får deltagarna genom en inloggning tillgång till korta filmade föreläsningar/teoriavsnitt på 15 – 20 min. Det innebär att deltagaren själv väljer när det passar att genomföra teoriavsnittet via dator eller smartphone. Det ger också möjlighet för deltagaren att repetera avsnitten.

Därutöver möts kursdeltagarna fysiskt vid bestämda dagar där de i olika form återkopplar till och bearbetar de filmade teoriavsnitten, dels i storgrupp dels i mindre diskussionsgrupper.

Pedagogiken bygger på att ge deltagarna konkreta metoder och verktyg att tillämpa i den egna verksamheten. På kursdagar får deltagarna dela egna vardagsnära upplevelser och erfarenheter, gruppdiskussioner med varandra och kursledningen samt genomföra olika praktiska tillämpningsövningar.

I kurserna kan även deltagares egen beteende- och drivkraftsanalys integreras.

I företags- eller förvaltningsanpassade utbildningar efterfrågas ofta program som ger alla chefer oavsett uppdrag samma grundläggande metoder och moduler för att bidra till en gemensam metodisk chefskultur samt därefter en påbyggnad som är unikt för vissa chefsroller mht chefens uppdrag.

Kontakta oss för mer information

Diplomkurs Värdefullt och hållbart ledarskap
6 dagar

Utbildningen tar upp aktuella Värde- och etikfrågor i kombination med långsiktig hållbarhet i en snabbt föränderlig omvärld.

Utbildningen omfattar olika ämnen som gör dig som chef & ledare väl rustad att både i teori och praktik möta aktuella utmaningar.
Under utbildningen har du fri tillgång till kursledaren som din personliga coach.

Föreläsare är professor Tomas Brytting samt mycket erfarna föreläsare och ledarutvecklare från HumAbility. Tomas Brytting har arbetat med verksamhetsetiska frågor i många år och har som ett specialområde ”moralisk kompetens”. Han medverkar regelbundet i radioprogrammet ”Tankar för dagen”.

I maj 2022 startar en grundläggande kurs i Värdebaserat ledarskap. Kursen pågår till november.

Kursen ges som distansutbildning i formatet ”Blended learning” med digitala föreläsningar i kombination med kursdagar.

Kursledare är HumAbilitys Vd Kjell Ekbladh. Kjell har utbildat mer än 1.000 chefer och är mycket erfaren ledarutbildare och executive coach.

Kursdagarna genomförs i kurslokal centralt beläget i Stockholm City.

Pris: 22.700 kronor exkl. moms

För mer information och anmälan till kursen; kontakta kursledare Kjell Ekbladh kjell.ekbladh@humability.se

Exempel på moduler: Värderingar och Etisk kompetens

 • Värderingar och etisk kompetens

Att leda sig själv och medarbetare individuellt

 • Personlighet, tanke- och värderingsmönster – vad är grundläggande värderingar för dig?
 • Beteende, motivation och drivkrafter – Insikt och Utsikt.
 • Att leda medarbetare individuellt
 • Coachande ledarskap 1 – medarbetarens utveckling
 • Coachande ledarskap 2 – leda med rätt ledarstil
 • Feedback och feedforward

Att vara förebild och leda andra till effektiva team

 • Inkluderande ledarskap – grunder
 • Utveckla effektiva team
 • Coacha team i praktiken
 • Du som förebild – leda med värderingar
 • Leda möten effektivt

Hållbara arbetsplatser

 • Praktisk Konflikthantering och konfliktlösning
 • Svåra samtal
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Psykisk ohälsa – behovet av tidig upptäckt

Bli trygg med ditt ansvar

 • Ditt ansvar som chef och ledare
 • Grundläggande arbetsrätt – ditt ansvar
 • Grundläggande arbetsmiljörätt – ditt ansvar
 • Kränkande särbehandling

Att leda verksamhet och medarbetare i utveckling och förändring

 • Målhierarki, Styrning- och uppföljning
 • Grunderna i verksamhetsutveckling
 • Kollektiv regression vid förändring
 • Förändringens faser
 • Förändring – personbedömning mht yrkesrollen
 • Leda en värderingsstyrd organisation
 • Organisationskultur 

HumAbilitys
utbildningsmoduler/teman

Blended learning – ett system för flexibla utbildningar och lärande.

Under pandemin ställde vi snabbt om till digital undervisning och till distansundervisning.

HumAbility har byggt upp ett flexibelt system med olika utbildningsmoduler.  Ett system som successivt byggs ut med ytterligare moduler.

Det ger oss stora möjligheter att direkt anpassa kurser till kundens behov.

Kontakta oss för mer information

Exempel på moduler: Värderingar och Etisk kompetens

 • Värderingar och etisk kompetens

Att leda sig själv och medarbetare individuellt

 • Personlighet, tanke- och värderingsmönster – vad är grundläggande värderingar för dig?
 • Beteende, motivation och drivkrafter – Insikt och Utsikt.
 • Att leda medarbetare individuellt
 • Coachande ledarskap 1 – medarbetarens utveckling
 • Coachande ledarskap 2 – leda med rätt ledarstil
 • Feedback och feedforward

Att vara förebild och leda andra till effektiva team

 • Inkluderande ledarskap – grunder
 • Utveckla effektiva team
 • Coacha team i praktiken
 • Du som förebild – leda med värderingar
 • Leda möten effektivt

Hållbara arbetsplatser

 • Praktisk Konflikthantering och konfliktlösning
 • Svåra samtal
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • Psykisk ohälsa – behovet av tidig upptäckt

Bli trygg med ditt ansvar

 • Ditt ansvar som chef och ledare
 • Grundläggande arbetsrätt – ditt ansvar
 • Grundläggande arbetsmiljörätt – ditt ansvar
 • Kränkande särbehandling

Att leda verksamhet och medarbetare i utveckling och förändring

 • Målhierarki, Styrning- och uppföljning
 • Grunderna i verksamhetsutveckling
 • Kollektiv regression vid förändring
 • Förändringens faser
 • Förändring – personbedömning mht yrkesrollen
 • Leda en värderingsstyrd organisation
 • Organisationskultur – stöd eller hinder samt behov av utveckling

HumAbilitys program är ofta uppbyggda kring av moduler. Modulerna omfattar metoder som är väsentliga att kunna både i teori och praktisk tillämpning i vardagssituationer.

Utbildningarna erbjuds såväl i kurslokal som online på distans. Från och med hösten 2021 kommer HumAbility erbjuda även ”blended learning” som är blandning mellan fysiska möten och digitala moduler.

För chefer och ledare är HumAbilitys utgångspunkt att rollen och uppdraget som chef och ledare blir alltmer komplext. Det är allt flera aspekter som chefer och ledare ska kunna hantera samtidigt som utveckling och förändring går allt snabbare. I våra utbildningar tillämpar vi en pedagogik som omfattar teoriavsnitt, gruppdialoger, erfarenhetsutbyte, roliga och engagerande uppgifter, praktisk träning samt tillämpning i vardagen mellan utbildningsdagar. Under pågående utbildningar finns chefsutbildaren tillgänglig som coach mellan utbildningsdagarna.

Många chefer efterfrågar repetition, fördjupning eller rådgivning efter en avslutad utbildning. Chefsrådgivning online är HumAbilitys tjänst där chefer som gått utbildning därigenom kan hålla en fortsatt kontakt med sin kursledare som coach och rådgivare.